GIẤY CHỨNG NHẬN – CÔNG BỐ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

0722.21. Sâm bố chính

Từ bộ y tế viện dược liệu

0722.21. Sâm bố chính

Từ trung tâm kiểm nghiệm TSL

TSL4220801534 HOANG GIA

Giấy chứng nhận CERTIFICATE (ATVSTP)

Chứng nhận ATVSTP

Giấy chứng nhận CERTIFICATE (HACCP)

CHUNG NHAN _HACCP_SBC HOANG GIA_20220912_0001

Báo cáo kết quả thử nghiệm TEST REPOST

KQ DRAFT HOANGGIA